2019 YILI GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ TARİFESİ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ

ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 30/12/2015 tarihli ve 29578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendi ve (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir.

“3) Bir önceki takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000’i aşmış olması halinde, Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aşmış olması halinde %35 oranında indirim takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilir. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması halinde, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranları uygulanabilir.”

“ç) Ek-1’deki tabloda yer alan İTH-13 hizmet kodu kapsamında toplam müşavirlik ücretinin 4.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısma ait tutar tarafların anlaşmasıyla belirlenir.”

“m) Ek-1’deki tabloda yer alan ANT-1 hizmet kodu kapsamında Gümrüksüz Satış Mağazalarına eşya tesliminde 7200 kodlu beyannameler için Asgari Ücret Tarifesi %50 oranında indirimli olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin Ek-1 ve Ek-2 numaralı ekleri ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür

————————————————————————————————————————–

Değişiklikler;

İTH-13 Hizmet kodunda yer alan 3.500 TL tutarı 4.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Transit kodlarına İhracat işlemlerinde ulusal transit işlemleri hizmet kodları ilave edilmiştir.

“Bir takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısı 1000’i aştığında bundan sonraki beyannameler için Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aştığında bundan sonraki beyannameler için %35 oranında indirim uygulanabilir.” maddesi ; Bir önceki takvim yılında, bir firma tarafından tescil ettirilen ihracat beyanname sayısının 1000’i aşmış olması halinde, Asgari Ücret Tarifesinde %25 oranında; 2.500’ü aşmış olması halinde %35 oranında indirim takip eden takvim yılının başından itibaren uygulanabilir. Belirtilen beyanname sayılarına yıl içerisinde ulaşılması halinde, ulaşıldığı tarih itibariyle aynı indirim oranları uygulanabilir” şeklinde değiştirilmiştir.

EK-1 Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

EK-2 Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi

 

HİZMET KODU HİZMET KONUSU

YIL

Artış Oranı
İHR İHRACAT İŞLEMLERİ TÜM GÜMRÜKLER İÇİN (HER BEYANNAME) 2018 2019
İHR-1 Kesin ihracat İşlemleri (Dahilde İşleme Dahil) Kara/ Hava   130 TL 145 TL 11,54%
Deniz 170 TL 190 TL 11,76%
İHR-2 Geçici ihracat İşlemleri (Hariçte işleme Dahil) 260 TL 290 TL 11,54%
İHR-3 ATA Karneli işlem 260 TL 290 TL 11,54%
İHR-4 Gayri ticari çıkış (Bedelsiz) 175 TL 195 TL 11,43%
İHR-5 İkinci gümrük yoluyla ihracaat işlemleri (Havayolu hariç) 350 TL 390 TL 11,43%
İHR-6 İhrakiye ve Kumanya İşl. 25 Faturaya kadar-25 Fatura Üzeri her Fatura için 6.-TL ilave edilir. 175 TL 195 TL 11,43%
İHR-7 Dökme Eşya İhracaat işlemleri (Yükleme ve boşaltılması mekanik vasıta ve tesis gerektirmeyenler hariç) 530 TL 590 TL 11,32%
İHR-8 Yukarıda Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve Sonraki her Tır/Konteyner/Araç/Vagon v.b. 47 TL 50 TL 6,38%
İTH İTHALAT İŞLEMLERİ (HER BEYANNAME)
İTH-1 İthalat işlemleri (Kara, Hava Yolu ) Kara 220 TL 240 TL 9,09%
Hava 210 TL 235 TL 11,90%
İTH-2 İthalat işlemleri (Deniz yoluyla gelip limanda yapılan ithalat) 300 TL 330 TL 10,00%
İTH-3 Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usûl (her beyanname için ayrıca) 140 TL 155 TL 10,71%
İTH-4 Dökme Tarım Ürünleri ithalat işlemleri 825 TL 920 TL 11,52%
İTH-5 Diğer Dökme Eşya ithalat işlemleri 650 TL 720 TL 10,77%
İTH-6 Geçici ithalat beyannamesi (Geçici ithalat rejimi kapsamında ithalat) 350 TL 390 TL 11,43%
İTH-7 ATA Karneli işlem 250 TL 280 TL 12,00%
İTH-8 Dahilde işleme rejimi kapsamında ithalat 300 TL 330 TL 10,00%
İTH-9 Boru Hatları veya Elektrik telleri ile taşınan ve depolama imkanı olmayan sürekli akış halinde olan eşyanın ithalat işlemleri (CİF Kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz) 525 TL 580 TL 10,48%
İTH-10 İşlenmiş ve İşlenmemiş Kıymetli Maden (Altın,Gümüş,Platin) İthalatı ile Gümrük Tarife Cetveli 72nci Fasılda yer alan Demir ve Çelik Ürünleri,74 ncü fasılda yer alan Bakır ve Bakırdan Eşya ile 76 ncı fasılda yer alan Alüminyum ve Alüminyumdan Eşya İthalat İşlemleri (CIF kıymete göre kademeli ücretlendirme uygulanmaz.) 525 TL 580 TL 10,48%
İTH-11 Taahhütname ile İthalat İşlemleri (Herbir Taahhütname Başı) 140 TL 150 TL 7,14%
İTH-12 Gayri ticari giriş(Bedelsiz) 220 TL 240 TL 9,09%
İTH-13 Herbir ithalat beyannamesi itibariyle, yukarıdaki ücretlerden az olmamak üzere, CIF kıymet esasına göre alınacak gümrük müşavirliği hizmetleri aşağıdaki şekilde kademeli olarak uygulanır.
a) CIF Kıymeti 0- 40.000 USD’ye kadar olan işlemlerde tarifede belirlenen tutarlar uygulanır.
b) ClF Kıymeti (40.001 )-200.000 USD’ye kadar, (40.000) USD’yi aşan kısım için %0.3’ü (binde üç) uygulanır.(a+b)
c) CIF Kıymeti 200.001 -2.000.000 USD’ye kadar, 200.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,1’i (binde bir) uygulanır.(a+b+c)
d) CIF Kıymeti 2.000.001 -10.000.000 USD’ye kadar, 2.000.000 USD’ yi aşan kısım için % 0,01 ‘i (onbinde bir) uygulanır.(a+b+c+d)
e) CIF Kıymeti 10.000.000 USD’den fazla olan işlemlerde, 10.000.000 USD’ye kadar yukarıda belirtilen şekilde kademeli olarak asgari ücret belirlenir. 10.000.001 USD’den fazla olan işlemlerde ise CIF kıymetin %0,003’(yüzbinde üç) ‘inden az olmamak üzere, tarafların anlaşmasıyla asgari ücret belirlenir.” (a+b+c+d+e)
İTH-14 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon v.b 85 TL 95 TL 11,76%
TR TRANSİT İŞLEMLERİ
TR-1 Transit işlemleri (ilk araç) 260 TL 260 TL 0,00%
TR-2 Transit İşlemleri (İlk Araçtan Sonra her araç için) 65 TL yeni ilave edildi
TR-3 İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri (İhracat Refakat belgesi dahil) (ilk araç için) 100 TL yeni ilave edildi
TR-4 İhracat eşyasının ulusal transit işlemleri (İhracat Refakat belgesi dahil) (ilk araçtan sonraki her araç için) 40 TL yeni ilave edildi
ANT GÜMRÜK ANTREPO İŞLEMLERİ
ANT-1 Antrepo beyannamesi 85 TL 95 TL 11,76%
ANT-2 Antrepo beyannamesi (Dökme Eşya) 175 TL 195 TL 11,43%
ANT-3 Antrepoda / Geçici Depolamada eşya devri 240 TL 260 TL 8,33%
ANT-4 Yukandaki Hizmet Ücretlerine ilaveten ikinci ve sonraki her TIR/Konteyner/Araç/Vagon 65 TL 70 TL 7,69%
ÖZELLİK ARZ EDEN İŞLEMLER
SB-1 Serbest bölge işlem formları (1 adet form için) 85 TL 95 TL 11,76%
ÖZ-1 Teminatların Çözümü (Her Teminat için) Geri verme ve kaldırma işlemleri. Gümrükçe alınan depozitoların çözümü (herbir teminat için) (herbir teminat gümrük beyannamesi için) 55 TL 60 TL 9,09%
ÖZ-2 Müfrez işlemler (gümrük beyannamesi/özet beyan) her işlem için 140 TL 155 TL 10,71%
ÖZ-3 Geçici ithalat İzni- Dahilde İşleme İzni- Bağlayıcı Tarife Bilgisi- Bağlayıcı Menşe Bilgisi – INF Belge işlemleri – Küşat İzni 100 TL 110 TL 10,00%
ÖZ-4 DTS-TSE-Tarım İl – Ölçü Ayar-Zirai Karantina-Vetrinerlik-Kayıt Belgesi-Ekspertiz Alımı- Konsolosluk Onayları 60 TL 65 TL 8,33%
DAN DANIŞMANLIK ÜCRETLERİ
DAN-1 Büroda sözlü danışma bir saate kadar 170 TL 190 TL 11,76%
DAN-1-1 Takip eden her saat için 85 TL 95 TL 11,76%
DAN-2 Çağrı üzerine gidilen yerde danışma bir saate kadar 425 TL 475 TL 11,76%
DAN-2-1 Takip eden her saat için 170 TL 190 TL 11,76%
DAN-3 Yazılı görüş bildirme 425 TL 475 TL 11,76%
DAN-4 Sürekli danışma (aylık) 850 TL 950 TL 11,76%