Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Resmi Gazetede yayımlanan , Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  ile Gümrük Yönetmeliğinde bazı değişikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler şu şekilde;

Geçici Depolama Yerine Eşya Alınması
Gümrü Yönetmeliğinin ‘Geçici Depolama Yerine Eşya Alınması’ başlıklı 78. Maddesinin 3. Fıkrasının sonuna yeni bir cümle eklendi;
“Havayolu veya denizyolu ile gelen eşyanın, geldiği limanda bulunan geçici depolama yerine alınmasına ilişkin işletici tarafından elektronik olarak tutulan ve Bakanlık ile paylaşılan veriler doğrultusunda sistemde geçici depolama yeri giriş kayıtlarının oluşturulmasına Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilebilir.”

Laboratuvar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya
Aynı yönetmeliğin ‘Laboratuvar tahliline tabi tutulacak eşya’ başlıklı 196. Maddesinden sonra gelmek üzere 196/A maddesi eklendi. Yapılan değişiklikle laboratuvar tahliline gönderilmesi gereken eşya ilgili gümrük idaresine başvurularak herhangi bir rejim beyanında bulunmadan tahlile gönderilebilecek.
“MADDE 196/A – (1) 196 ncı madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilir. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243 üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edilebilir.
(2) Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir. Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.
(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

Geçici İthal Eşyasının Ayniyeti
Yönetmeliğin ‘geçici ithal eşyasının ayniyeti’ başlıklı 381.maddesine yeni bir fıkra eklendi. Yapılan ekleme ile geçici olarak ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi yada iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilecek.
“(4) Geçici ithal edilen ticari kullanıma mahsus havayolu taşıtlarına ait motorlar, geçici ithalat rejimi için verilen süre içerisinde aynı havayolu şirketi ve/veya iştirakleri bünyesinde bulunan havayolu taşıtlarındaki motorlarla ve/veya yedek motorlarla değiştirilerek kullanılabilir.”

Kesin İhracı Yapıldıktan Sonra Geri Gelen Eşyanın İspatı
Aynı Yönetmeliğin ‘kesin ihracı yapıldıktan sonra geri gelen eşyanın ispatı’ başlıklı 451 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklendi. Yapılan ekleme ile geri gelen eşyaya ilişkin olarak eşyanın KDV ve ÖTV’ye ilişkin vergi dairesi sorguların tamamlanmadan eşyanın ilgilisine teslimini içeriyor. Ancak eşyanın tesliminin yapılabilmesi için eşyaya tekabül eden KDV ve ÖTV tutarı kadar teminat verilmesi zorunluluğu bulunuyor.
“(3) İhraç edildikten sonra geri gelen eşyaya tekabül eden katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi ile ihracata ilişkin diğer hak ve menfaatlere karşılık gerekli teminatın verilmesi halinde, söz konusu hak ve menfaatlerden yararlanılıp yararlanılmadığının tespit edilmesinden önce eşyanın teslimine Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde izin verilir.”

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi
Gümrük Yönetmeliğinin ‘Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirinin sahip olması gereken nitelikler ve yetki belgesi başlıklı 576.maddesinde yapılan değişiklik ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri olabilmek için daha önce getirilmiş olan 65 yaş sınır 70 olarak değiştirildi

Aynı Yönetmeliğin 576 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “Altmış beş” ibaresi “Yetmiş” olarak değiştirilmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik