Yetkilendirilmiş Yükümlülülerin İzlenmesi Tebliği Yürürlükten Kaldırıldı

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi firmaların;  Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği kapsamında  YYS şartlarının sağlanmaya devam edilip edilmediğinin sertifika alım tarihine göre 3 yılda bir bölge müdürlüklerince izlenmekteydi.  İzleme kapsamında bölge müdürlüklerince;  sertifika sahibinin güvenirlik, mali yeterlilik , kalite belgeleri, yerinde gümrükleme şartlarının geçerliliği, güncel soru formu  başta olmak üzere bölge müdürlüğünce YYS şartlarını karşıladığına dair belgelerin sunulma zorunluğu vardı.

21 Şubat 2020 tarihinde Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle 5 yılda bir soru formunun güncellenmesi hükmü yer alması sebebiyle İlgili tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

Her yıl düzenlenen faaliyet raporu hazırlanması konusunda  bir değişiklik olmayıp  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 158’nci maddesine göre hazırlanmaya devam edilecektir.


Ticaret Bakanlığından:

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLERİN İZLENMESİ TEBLİĞİNİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 14/3/2017 tarihli ve 30007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Yükümlülerin İzlenmesi Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.