Gizlilik Politikası

1. GİZLİ BİLGİNİN TANIMI

BARSAN’ın, FİRMA’ya bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce veya sonra yazılı, sözlü, manyetik veya elektronik yollardan ve sair şekilde açıkladığı veya açıklayacağı ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte olan mali tablo ve raporlar da dahil olmak üzere her türlü bilgi, şifre, fikri ürün ve bu fikri ürüne ait her türlü data, formül, model, derleme, yazılım, program, cihaz, yöntem teknik, süreç, buluşların tarifleri, süreç tarifleri, yazılım kodları, teknik know-how’a ilişkin açıklamalar, yeni ürünler ve yeni ürün geliştirme ile ilgili bilgiler ve tarifler, bilimsel ve teknik şartnameler, dokümantasyon, bilgi ve belge, marka, patent, faydalı model, kurumsal iletişim için kullanılan eserler, endüstriyel tasarım ve fikri mülkiyet konusu olan tüm bilgiler, fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden ürün ve usullerle ilgili olarak resmi merciiler nezdinde henüz gerçekleşmemiş veya gerçekleşmekle beraber bu merciiler tarafından yayınlanmadan önce geri çekilmiş müracaatlar da dahil, ortaklık bilgileri, ticari sır ya da diğer yasal korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgi,  tarafların aralarındaki ticari ilişki esnasında yazılı ya da sözlü yoldan öğrenilen tüm teknik, ticari ve ekonomik bilgiler ve BARSAN’ın FİRMA’ya açıklayacağı iş fırsatları, projeler, iş modelleri, müşteri ve piyasa bilgileri, BARSAN’a ait know-how, üretim bilgileri, ruhsat ve GNP bilgileri/dosyası,  ile kendisine ait gizli bilgiyi FİRMA’ya ifşa eden BARSAN’ın gizli olduğunu belirttiği veya bu şekilde bir açıklama yapılmış olmasa dahi gizli olduğu mahiyetinden anlaşılan her türlü bilgi ile, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kişisel veri niteliğini haiz her türlü bilgi “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecektir.

Bununla birlikte, taraflardan birinin gizli bilgi niteliğindeki bir bilgiyi kullanma suretiyle elde etmiş olduğu yeni bilgiler de gizli bilgi kavramı dâhilinde kabul edilecektir.

2. GİZLİ BİLGİNİN KORUNMASI

FİRMA, işbu sözleşme ile gizli bilgi olarak nitelenen her türlü bilgiyi,

 1. Büyük bir gizlilik içinde korumayı, güvenliklerini sağlamayı; gizli bilgilerin paylaşılma amacına uygun olarak gizli bilgilere temas etmesi zorunlu olan ve bu sözleşme hükümleri ile bağlı olmayı kabul eden yöneticileri, çalışanları, danışmanları haricinde, veri sahibinin rızası olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye hiçbir şekilde açıklamamayı,
 2. Gizli bilgilere hukuka ve işbu sözleşmeye aykırı olarak erişilmesini önlemeyi ve güvenliğini sağlamayı,
 3. Herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermemeyi ve/veya alenileştirmemeyi,
 4. Bu bilgileri, kendisine veriliş amacı dışında kullanmamayı,
 5. BARSAN’a doğrudan ve/veya dolaylı zarar verecek şekilde kullanmamayı veya bu bilgilerden kendi lehlerine ticari çıkar sağlayacak şekilde faydalanmamayı,
 6. Her türlü gizli bilgi için ilgili oldukları mevzuat hükümlerine uygun davranmayı ve bu mevzuat hükümlerinin kendisine yüklemiş olduğu sorumlulukların tümünü yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

FİRMA işbu sözleşme hükümleri ile bağlı olmayı kabul eden yöneticilerinin, çalışanlarının, danışmanlarının veya kendileriyle herhangi bir şekilde ilişki içinde olan üçüncü kişilerin sözleşme hükümlerine aykırı davranmaları halinde, doğrudan sorumlu olacağını ve söz konusu şahısların işbu sözleşmeyi ihlal etmelerini önlemek için her türlü tedbiri alacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

3. GİZLİLİK DERECESİ TAŞIYAN BİLGİ VE BELGELERİ KORUMA VE İÇERİĞİNİ AÇIKLAMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 1. FİRMA, BARSAN’a ait olan ya da BARSAN’ın korumakla yükümlü olduğu her türlü bilginin, nasıl edinildiğine bakılmaksızın gizli bilgi olduğunu ve üçüncü kişilere ifşa yasağına tabi olduğunu bildiğini ve hiçbir gerekçe ile bu bilgileri üçüncü kişilere vermemeyi, öğrenilmemesi için gerekli her türlü tedbiri almayı, bu yükümlülüklere; kendi personelleri ile personeli olmasa dahi herhangi bir sebeple kendisiyle bağlantısı olan sair kişilerin de uymasını sağlamayı; gizli bilgileri üçüncü kişilerin bilgisine, yararına ve kullanmasına sunmamayı, kopya edilmesine izin vermemeyi kabul ve taahhüt etmiştir.
 2. FİRMA , ticari işbirliği müzakereleri gereği elde ettiği gördüğü, öğrendiği gizlilik derecesi taşıyan bu bilgi ve belgeleri veya belge içeriğini açıklamamayı, çoğaltmamayı, hiç kimse ile paylaşmamayı kabul ve taahhüt eder.
 3. FİRMA, gizli bilgi niteliğindeki bilgi veya belgeleri, BARSAN’ın belirlediği amaçlar dışında almamayı, kullanmamayı, saklamamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, paylaşmamayı, her ne şekilde olursa olsun işlememeyi kabul ve taahhüt eder.
 4. FİRMA, BARSAN’a ait gizli bilgi niteliğindeki bilgi veya belgelerin aradaki ticari ilişki dışında elde edilmesi veya belgelerin görülmesi halinde de bu bilgi veya belgeleri kopyalamamayı, çoğaltmamayı, paylaşmamayı, içeriğini açıklamamayı kabul ve taahhüt eder.  Ayrıca FİRMA bu tür bir bilginin edinilmesi halinde durumu gecikmeksizin BARSAN’a bildirmekle ve elde edilen bilgi ve belgeleri gecikmeksizin BARSAN’a teslim etmekle yükümlüdür.
 5. FİRMA; çalışanlarını, alt çalışanlarının, danışmanlarının veya iş ilişkisi içerisinde olsun veya olmasın gizli bilgileri paylaştığı üçüncü kişilerin işbu sözleşme yükümlülüklerine ve her türlü gizli bilgi için ilgili oldukları mevzuat hükümlerine uygun davranacağını, bu kişilerin taraflar arasındaki sözleşmesel yükümlülüklerle birlikte mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler ile veri güvenliği konusunda bilgilendirdiğini ve gerekli eğitimleri verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. FİRMA, sayılan bu kişilerin işbu sözleşme hükümlerine ve her türlü gizli bilgi için ilgili olduğu mevzuat hükümlerine aykırı davranmayacaklarını, aksi halde doğmuş ya da doğabilecek tüm zararlardan sözleşmenin tarafı olarak bizzat sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 6. FİRMA, gizli bilgiyi kendisine aktarılan amaç dışında kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aktarılma amacı belirlenemeyen ya da gizli bilgi sahibinin iradesinin dışında elde edilen bilgilerin saklanması ve işlenmesi yasaktır.
 7. FİRMA, BARSAN’ın her türlü faaliyetleri, iş geliştirme ve pazarlama stratejileri, müşteri kimlikleri, ticari ve mesleki sırları ve görevi gereği elde ettiği gizli olsun veya olmasın tüm bilgileri gizli tutacağını, kullanmayacağını ve ifşa etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 8. FİRMA, BARSAN’ın yazılı izni olmaksızın iş bu sözleşme ile gizli bilgi korunma kapsamında olan bilgiyi 3. kişilere aktaramaz, herhangi bir şekilde ya da herhangi bir yolla dağıtamaz, basın yayın organları ve medya kuruluşları vasıtasıyla açıklayamaz, kendisine iş potansiyeli yaratma ve reklâm amacıyla kullanamaz.
 9. FİRMA, işbu sözleşmenin imzalanmasına sebep olan ticari ilişkiyi/işbirliği müzakerelerini kesmeleri durumunda o ana kadar edinmiş olduğu her türlü gizli bilgiyi, BARSAN’a derhal iade etmekle ve uhdesinde kalan kopyaları imha etmekle yükümlüdür.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

FİRMA, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanun’una ve sair mevzuatına uygun davranmayı, bu kanun ve sair mevzuatı uyarınca kendisine yüklenmiş olan tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğini, bu yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle BARSAN’ın ya da üçüncü bir kişinin zarara uğraması halinde uğranılan zararı tek başına tazmin etmekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bu kapsamda, FİRMA

 1. Başta T.C. Anayasası olmak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altına alınmış kişisel verilerin korunması hususunda azami çabayı göstermek ve kanuni mükellefiyetlerini yerine getirmekle yükümlü olduğunu,
 2. Kişisel Verileri, yalnızca BARSAN tarafından belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyeceğini, Kişisel Veriler’in, anılan amaç dışında herhangi bir şekilde işlenmesinin ancak ve ancak söz konusu işlemeye yönelik olarak veri sahibine karşı Kanun kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmesi ve gerekli hallerde açık rıza alması halinde mümkün olacağını,
 3. Kişisel Veriler’i BARSAN tarafından belirtilen amaç doğrultusunda ve bu amacın ifası için gerekli olan süre ve BARSAN ile mevcut ticari ilişkinin devamı süresince ve/veya mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak nezdinde saklayacağını, söz konusu amacın ifası için üçüncü kişi konumundaki sağlayıcıların hizmetlerini kullanması halinde Kişisel Verileri üçüncü kişilere aktarabileceğini ancak bu halde söz konusu üçüncü kişilerin, işbu Sözleşme hükümlerine riayet etmesini sağlayacağını, bu madde tahtında kendisi ya da sağlayıcıları tarafından yurt dışına Kişisel Veri aktarımının gerekli olması halinde Kişisel Veriler’in yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarımı için Kanun’un aradığı şartların yerine getirilmesinden ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından çıkarılacak tüm düzenlemelere riayet edilmesinden münhasıran sorumlu olduğunu,
 4. Kişisel Veriler’e gerek kendi personeli gerekse üçüncü taraflarca yetkisiz erişilmesini ve Kişisel Veriler’in aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde hukuki, teknik ve çevresel olarak tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğunu, bu kapsamda alınacak önlemlerin her halükarda (varsa) yürürlükteki mevzuat veya benzer alanlarda faaliyet gösteren basiretli bir tacir tarafından nezdinde saklanan Kişisel Verilerin güvenliği için alınan önlemlerden daha az olmayacağını,
 5. Kendisine izin verilen şekilde Kişisel Veriler’in üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumlu olduğunu,
 6. Kişisel Veriler’e herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde işbu Sözleşme’ye aykırı şekilde üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) BARSAN’a bildireceğini ve bir zararın doğmaması ya da oluşabilecek zararın asgariye indirilebilmesi için BARSAN tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağını,
 7. Kişisel Veriler’in işlenmesine ilişkin olarak işbu Sözleşme kapsamında öngörülen hususlarda personelini ve varsa alt yüklenicilerinin personellerini yazılı bir şekilde bilgilendirmekle yükümlü olduğunu, bahsi geçen personellerin Sözleşme veya mevzuatta yer alan düzenlemelere aykırı davranması halinde oluşacak zararlardan söz konusu personeller ile müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğunu,
 8. Taraflar arasındaki sözleşme/sözleşmelerin sona ermesi ile birlikte anılan sözleşme/sözleşmeler ile ilgili Kişisel Veriler’in kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamını ve nezdindeki kayıtları her iki tarafın imzalarını havi tutanak mukabili iade edeceğini ve BARSAN’ın açık yazılı talebinin varlığı halinde söz konusu talebe uygun olarak sileceğini veya yok edeceğini,
 9. Kişisel Veri sahibinin herhangi bir şekilde kendisinden ilgili yasal mevzuat kapsamındaki haklarıyla ilgili bir talepte bulunması halinde, söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) BARSAN’a yazılı bildirimde bulunacağını,
 10. Sözleşme kapsamındaki Kişisel Veri işleme faaliyetleri bakımından BARSAN ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu denetimine tabi olduğunu, BARSAN’ın söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabileceğini veya FİRMA’dan söz konusu denetimi gerçekleştirmesini talep edebileceğini,
 11. İşbu Sözleşme’ye aykırı davranması ve bu nedenle BARSAN nezdinde herhangi bir zarara neden olması halinde gerek üçüncü şahıslar gerekse BARSAN nezdinde meydana gelebilecek olan zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, söz konusu zararı BARSAN’ın ilk talep tarihinde derhal tazmin etmekle mükellef olduğunu, işbu Sözleşme doğrultusunda BARSAN’a her türlü idari makamlar tarafından yöneltilebilecek ceza ve zarar taleplerinden de doğrudan sorumlu olduğunu ve BARSAN’ı işbu Sözleşme gereği gerek üçüncü şahıslar gerekse her türlü idari makama herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmak zorunda kalması halinde BARSAN’ın, söz konusu tutarlara ilişkin FİRMA’ya rücu talep hakkının bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.