Ozon Tabakasını İnceleten Maddelerin İthalat Tebliğindeki değişiklikler

2018/1 sayılı Tebliğ’ de yer alan;

‘’Ek-8/A ve Ek-8/B’de yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-7’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-8/D’de yer alan ithalatçıya ait taahhütname ithalat işlemleri esnasında gümrük beyannamesine eklenir.’’

hükmü 2019/14 sayılı Tebliğ’ de;

Ek-2 ve Ek-3’te yer alan eşyanın ithalatında, ürünün içeriğinde Ek-1’de listelenen maddelerin bulunmadığına dair Ek-6’da yer alan taahhütname gümrük beyannamesinin tescili esnasında ithalatçı tarafından elektronik olarak eklenir.

Şekline dönüştürülmüştür.

Tebliğ kapsamında elektronik ortamda yapılacak başvurular için yetkilendirilme işlemlerine dair usul ve esaslar, 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat:2017/3) çerçevesinde düzenlenecektir.

Ek-1’de yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 G.T.İ.P’li kimyasalları içeren Ek-2’de yer alan 8424.10 G.T.P.’li eşyanın ithalatı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izni ile mümkün olabilecektir.

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat.2019-14) (29.12.2018 t. 30640 s. R.G.)