POLİTİKALARIMIZ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Kuruluşundan günümüze gelen tecrübe ve saygınlık doğrultusunda, çevreyi korumak ve doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çevresel performansını sürekli iyileştirmeyi hedefleyen ““Barsan Global Lojistik”, ekonomik büyüme-çevre faktörleri arasındaki dengenin sağlanması için sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturduğu Çevre Politikası’ nın hayata geçirilmesi için aşağıdaki taahhütleri beyan etmektedir:


• Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamak,
• Dünyadaki kaynakların sonsuz olmadığı bilinciyle, bunu bir zorunluluk olarak değil geleceğe özenle korunmuş bir çevre bırakma sorumluğu olarak özümseyip gerekli aksiyonları alarak yasal düzenlemelerin ötesine geçmek,
• Lojistik faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyen ya da bunlardan etkilenen paydaşları belirleyip paydaş katılım süreci ile söz konusu paydaşların görüşlerini ““Barsan Global Lojistik”’ in çevre aksiyon planlarında göz önünde bulundurmak,
• Tüm organizasyonel birimlerinde kullanılan araç yakıtları, elektrik enerjisi, su, kâğıt, doğalgaz ve yardımcı malzemeler gibi kaynakların tüketiminde tasarrufa gitmek ve bunun için teknolojik ve sistemsel altyapının oluşturulmasını sağlamak,
• Üst yönetimimizin kararını almış olduğu aşağıdaki hedefler çerçevesince çalışmalar yapmak ve ilgili birimlere aksiyon aldırmak,

 • Yıllık metrekare başına sarf edilen elektrik tüketim tasarrufu,
 • Yıllık metrekare başına sarf edilen doğalgaz tüketimi tasarrufu,
 • Yıllık kişi başı kullanım suyu tüketim miktarı tasarrufu,
 • Yıllık kişi başı kâğıt kullanımı tasarrufu,
 • Karbon ve sera gazı emisyonunu azaltımı,

– Yıllık metrekare başına sarf edilen elektrik tüketim tasarrufu,
– Yıllık metrekare başına sarf edilen doğalgaz tüketimi tasarrufu,
– Yıllık kişi başı kullanım suyu tüketim miktarı tasarrufu,
– Yıllık kişi başı kâğıt kullanımı tasarrufu,
– Karbon ve sera gazı emisyonunu azaltımı,

 • Faaliyetleri sırasında oluşan ve atık yönetim planında tanımlı yağ, lastik, kâğıt, plastik vb. gibi zararlı atıkların geri dönüşümünü sağlamak ve bir geri dönüşüm eylem planı oluşturup uygulamak,
 • Sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için kullanılan taşıtlardan salınan emisyonların azaltılması yönünde geliştirilecek olan politika ve ulusal kalkınma programlarını desteklemek,
 • Uluslararası finans kuruluşlarından başta enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sağladığı fonların kullandırılması aşamasında ortaya çıkan dolaylı çevresel etkilerin kontrol altında tutulması amacıyla çevre dostu süreçlerin teşviki için yatırımcıyı bilgilendirici etütler düzenlemek, uzman bir kadro eşliğinde yatırımın başından sonuna kadar olan tüm aşamaların takibini sağlamak,
 • ““Barsan Gobal Lojistik” bünyesinde, çevresel farkındalığı arttırmak ve çevre politikasının içselleştirilmesini temin etmek için sürdürülebilir çevre konusunda sürekli eğitimlerle ve kaynak ayırarak; Tüm çalışanları, müşterileri ve hissedarlarıyla işbirliği içerisinde çevreye duyarlı bir kurum kültürü oluşturmak,
 • Karbon ayak izinin hesaplanarak düşürülmesi için aksiyonlar almak ve ilgili verileri Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project-CDP) raporlamasıyla sunmak,
 • Sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek ve küresel çevre duyarlılığını en üst düzeye taşımayı birincil görev olarak benimseyen ““Barsan Global Lojistik”’ un oluşturmuş olduğu Çevre Politikasını, değişen dinamiklere göre iç ve dış denetimlerle sistematik bir şekilde düzenli olarak kontrol ve gözetimini sağlamak,

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Barsan Global Lojistik,  Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri çerçevesinde belirlediği çevre ve insan odaklı politikaları doğrultusunda;

 • İş süreçlerinin etkin ve verimli yönetimini sağlamayı ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İnovasyon, dijitalleşme ve iklim değişikliği stratejilerini destekleyici faaliyetler yürütmeyi,
 • Müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamayı,
 • Enerjiyi verimli kullanmayı ve yenilebilir enerji kaynaklarının enerji kullanımındaki payını arttırmayı,
 • Atık yönetimi ile atıkları azaltarak gürültü ve hava gibi çalışma, insan ve çevre sağlığını olumsuz etkileyen faaliyetleri kontrol altında tutmayı,
 • Acil durumlarda müdahale edebilecek şekilde yapılanmayı,
 • Stratejik büyüme fırsatlarının değerlendirmeyi,
 • Dahil olunan tüm iç ve dış hususlarda stratejik amaçlarımıza ulaşmak için risk ve fırsatları ele alan bir anlayışta olmayı,
 • Teknolojik gelişme ve yenilikleri takip ederek   tüm çalışanlarımızı eğitmeyi ve bilinçlendirmeyi,
 • Çalışanlarını aktif katılıma özendirmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamayı
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
 • İş sağlığı ve kültürünü oluşturmayı ve yaşam tarzı haline getirmeyi, farkındalık yaratılması için çalışmalar yapmayı,
 • Sürekli iyileştirmeler yapılarak minimum risklerle çalışmayı, İş kazalarını minimumda tutarak ergonomik ve sağlıklı iş ortamları sağlamayı,
 • Sürekli gelişim için ölçülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı,
 • Sürdürülebilir yönetim sistemi oluşturmayı sistemin performansını ölçmeyi ve performansı arttırmak adına çalışmalar yapmayı,
 • Çalışanlarımla, paydaşlarımızın ve toplumun Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini oluşturacağımızı ve arttıracağımızı taahhüt ediyoruz.